Disclaimer Basisbeveiliging.nl / Internetcleanup.foundation

English version below.

Nederlands

Internet Cleanup Foundation (Kamer van Koophandel: 66636000), hierna te noemen ICF, verleent u hierbij toegang tot basisbeveiliging.nl en internetclean.foundation (“de Websites”) publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
ICF behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Websites is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

ICF is nooit aansprakelijk voor gevolgen die ontstaan door het al dan niet acteren op basis van de informatie op de Websites.

In het bijzonder zijn alle metingen, locatiegegevens, organisatiegegevens en prijzen op de Websites onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. De inhoud van de Websites wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. ICF doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Websites. ICF oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op de Websites opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan ICF nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ICF en haar licentiegevers en bezoekers.
De inhoud van de Websites is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-GelijkDelen-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Websites op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Schermafbeeldingen van websites worden gebruikt om resultaten te duiden.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

English

Internet Cleanup Foundation (Trade Register of Nederland: 66636000), hereinafter referred to as ICF, hereby grants you access to basisbeveiliging.nl and internetcleanup.foundation (“the Websites”), where it publishes texts, pictures and other materials for information purposes. ICF reserves the right to change or delete any of the contents or elements on the websites, without notifying you. The information on the Websites is without any obligation and is not an offer to enter into an agreement.

Limited liability

ICF is never responsible for any outcomes which arise from acting or not acting upon the information presented on the Websites.

ICF maximises its efforts to update and complement the Website as often as possible. Nevertheless, it might be possible that contents are incomplete or incorrect.
The materials on the Websites are offered with any guarantee or liability for their accuracy. These materials may be modified without any prior notification from ICF.
In particular, all metrics, location data, organizational information and prices on the Websites are subject to spelling and programming errors. The Websites is not liable for the consequences of such errors and no agreements are concluded on the basis of such errors. The contents on the Websites are partially obtained through automated means. ICF maximises its efforts to update and complement the contents as often as possible. Nevertheless, it might be possible that the contents are incomplete, outdated or inaccurate. User can place their own contents on the Websites. ICF does not actively exercise control or editorial supervision on these contents, but will seriously investigate all complaints concerning the users’ contents and intervene where necessary. For such purposes, please contact us through our contact form. ICF does not take any responsibility and we are not liable for any damage caused by hyperlinks to websites or services of third parties on the Websites.

Copyrights

All intellectual property rights in these materials are vested in ICF and its licensors and visitors. The contents on the Websites are made available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike-NonCommercial 4.0 License, unless indicated otherwise for specific materials.

It is not permitted to include web pages or individual elements (such as pictures, videos or interactive applications) from de Website in another web page through a frameset or inline link, if this might create confusion about the origins of the materials.

Screenshots from websites are used to indicate results.

Other

This disclaimer is subject to change without notice.